Stop greškama u prijavama!

Upozoravamo kandidate da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (“Službeni glasnik BiH”, br. 63/16, 21/17 i 28/21) - (u daljem tekstu: Pravilnik), a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

Pravilnik definiše, između ostalog, prijavni obrazac, univerzitetsku diplomu, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu, radno iskustvo u struci, radno iskustvo na rukovodećim poslovima, iste ili slične poslove za potrebe provođenja konkursa, isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika i aktivnog znanja stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, rok i način dostavljanja prijava.

Dokumentacija tražena tekstom oglasa, osim prijavnog obrasca, dostavlja se u originalu ili u ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje).

Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen (preciziran) rok važenja.  

Svi dokazi koji se dostavljaju uz prijavu moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, osim ako navedenim pravilnikom nije drugačije propisano.

Ispunjavanje uslova utvrđenih tekstom oglasa računa se danom predaje prijave. 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijavni obrazac (član 13. Pravilnika)

Za svaki objavljeni oglas na službenoj internet stranici Agencije www.ads.gov.ba, „zapošljavanje“, „otvoreni konkursi“, u dijelu „Dokumenti“, nalazi se odgovarajući prijavni obrazac predviđen za oglas koji je raspisan. Dostavljanje obrasca koji nije predviđeni za konkretan oglas, kao i svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata smatrati će se kao neuredna prijava. Prijavni obrazac je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima. Prijavni obrazac ne dokazuje uslove iz teksta oglasa (ispunjavanje uslova se dokazuje traženom dokumentacijom), isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te pruža osnovne informacije o kandidatu.

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu na kojoj označavaju pozicije na koje se žele prijaviti, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu oglasa, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija dostavljaju odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu se dostavlja tražena dokumentacija za svaku komisiju za izbor odvojeno.

- Ne dostavljati prijavni obrazac koji nije predviđen za oglas za koji se kandidat želi prijaviti; 

- Ne dostavljati prijavne obrasce agencija za državnu službu/upravu drugih nivoa vlasti; 

- Sve rubrike u prijavnom obrascu čitko popuniti; 

- Ne ispravljati ili mijenjati prijavni obrazac; 

- Označiti ili podebljati ili zaokružiti radno/a mjesto/a na koja/e se prijavljujete; 

- Prijavni obrazac svojeručno potpisati; 

- Obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada je po jednom oglasu formirano više Komisija za izbor.

 

Univerzitetska diploma (član 14. Pravilnika)

Univerzitetskom diplomom, odnosno ovjerenom kopijom univerzitetske diplome, odnosno akta o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju dokazuje se i ispunjavanje posebnih uvjeta u pogledu stručne spreme za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. Univerzitetskom diplomom dokazuje se opći uslov iz člana 22. stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, tj. da osoba koja se prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. 

Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja obavezno je dostavljanje univerzitetske diplome prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju. Ukoliko se posebnim uvjetima traži specificirano usmjerenje, odnosno preciznije određena vrsta školske spreme, relevantna je kvalifikacija osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

Ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u skladu sa odredbama člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09). Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. U navedenom slučaju kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu viskokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 23/04). 

U cilju ispunjavanja uslova u pogledu tražene vrste visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, sugerišemo da se obrati pažnja na Instrukciju o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika, Instrukcija Agencije za državnu službu, broj: 01-02-66-3/17 od 28.02.2017. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 17/17).

- Ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. 

- Ne dostavljati univerzitetsku diploma bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja. 

- Ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. 

- Ne dostavljati univerzitetsku diplomu kojoj je potrebna nostrifikacija/priznanje, bez akta o nostrifikaciji/priznanju.

 

Važeće uvjerenje o državljanstvu (član 15. Pravilnika)

Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od šest (6) mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije istog) do dana predaje prijave na konkretan konkurs.

Ovjerenom kopijom važećeg uvjerenja o državljanstvu dokazuju se opći uslovi iz člana 22. stav 1. tač. a) i b) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, odnosno da je osoba za postavljenje na mjesto državnog službenika državljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina. 

- Ne dostavljati uvjerenje o državljanstvu starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa, odnosno nevažeća uvjerenja o državljanstvu

- Ne dostavljati kopiju lične karte, obavještenje/obavijest o evidenciji prebivališta – boravišta sa ličnim (osobnim) podacima (obrazac prijava/odjava). 


Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu

Javni ispit koji organizuje Agencija je sastavni dio javnog konkursa, a isti polažu kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, a koja nisu oslobođena od obaveze polaganja javnog ispita. Javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju), o čemu se ne izdaje uvjerenje. Ispit se sastoji od 21 pitanja, a kandidat će zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19). Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

U skladu sa odredbama navedene Odluke javni ispit nije dužno polagati:

a. lice koje je na bilo kom nivou vlasti pred nadležnim organom uprave u BiH, položilo za visoku školsku spremu stručni upravni ispit, javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima;

b. lice koje je na bilo kom nivou vlasti, pred nadležnim organom uprave u BiH položilo pravosudni ispit;

c. lice koje je oslobođeno od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu ili javnog ispita odlukom nadležnog organa u skladu sa propisima;

d. magistri i doktori pravnih nauka, docenti i profesori pravnih fakulteta u BiH, te magistri i doktori društvenih nauka iz oblasti ustavno pravo, upravno pravo ili radno pravo;

e. lice koje je položilo stručni ispit u okviru druge struke za visoku stručnu spremu pred nadležnim organom uprave, ukoliko je po tom osnovu nadležni organ donio rješenje kojim se oslobađa obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.

Ministarstvo pravde BiH kao nadležni organ, u upravnom postupku odlučuje po zahtjevu stranke za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH. Kandidati koji nemaju položen neki od naprijed navedenih ispita (odnosno koji nisu oslobođeni obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu, ukoliko dostave svu potrebnu dokumentaciju u propisanom roku i ispunjavaju sve uslove konkretnog radnog mjesta na koje se prijavljuju), polažu javni ispit u sklopu konkursne procedure, koji je eliminatoran.

- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, 

- Uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

 
Dokaz o radnom iskustvu, radno iskustvo i radno iskustvo u struci (čl. 16. i 16a. Pravilnika)

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

Pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo koje je stečeno na poslovima odgovarajuće stručne spreme nakon završene stručne spreme. 

U radno iskustvo računa se i iskustvo stečeno sa statusom pripravnika, odnosno volontera.

U radno iskustvo u struci priznaje se i radno iskustvo stečeno bez zasnivanja radnog odnosa, uključujući i radno iskustvo volontera, ukoliko je rad obavljan u punom radnom vremenu i u periodu od najduže dvije godine.

Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u struci/zvanju/relevantnom radnom iskustvu mogu se dostaviti:

-  potvrde, uvjerenja, pismo preporuke ili slična isprava poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, a koja sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja.

-  uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležnog zavoda/fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i koliko dugo.

Sadržaj potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu: 

• Izdavalac uvjerenja/potvrde ili slične isprave kod koje kandidat radi ili je radio

• Broj, datum, mjesto izdavanja potvrde/ uvjerenja;

• Navesti generalije kandidata;

• Zanimanje/stručna sprema;

• Naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja;

• Period radnog angažovanja na radnim zadacima;

• Opis poslova;

• Osnov radnog odnosa/radnog angažovanja;

• Potpis ovlaštenog lica i pečat.

Dakle, dokaz o radnom iskustvu mora biti precizan i detaljan, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno i sa sigurnošću ukazuju na traženo radno iskustvo.

Dokumenti koji se ne prihvataju kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva:

- radna knjižica, jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. 

- potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; 

- ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; 

- sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja;

- uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja ukoliko se iz istih ne može sa sigurnošću utvrditi da je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i vremenski period angažovanja;

- ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Pod radnim iskustvom i radnim iskustvom u struci ne podrazumijeva se privremeno ili povremeno obavljanje poslova bez definisanog radnog vremena, kao i iskustvo bez zasnivanja radnog odnosa stečeno članstvom u odborima, komisijama i drugim radnim tijelima.

 

Radno iskustvo na rukovodećim poslovima (član 16b. Pravilnika)

Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima podrazumijeva se svako radno iskustvo u struci stečeno na poslovima rukovođenja.

Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima podrazumijeva se i iskustvo stečeno kroz članstvo u vijećima, odborima ili komisijama koje su istovremeno i kolegijalni organi rukovođenja institucijama, pod uslovom da je član takvog tijela zaposlen sa punim radnim vremenom i da je radno iskustvo stečeno u struci.

Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima ne podrazumijeva se privremeno ili povremeno obavljanje poslova bez definisanog radnog vremena, kao i iskustvo bez zasnivanja radnog odnosa stečeno članstvom u odborima, komisijama i drugim radnim tijelima.

U dokazu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, pored elemenata iz rubrike Sadržaj potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu, mora takođe jasno biti navedeno da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo na rukovodećim poslovima.

Isti ili slični poslovi za potrebe provođenja konkursa (član 17. Pravilnika)

Potvrda ili uvjerenje mora sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio.

Za potrebe provođenja konkursa za popunjavanje upražnjenih radnim mjesta državnih službenika u institucijama BiH gdje je kao poseban uslov određeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, može se smatrati:

a) za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova organizacijskih jedinica pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi u državnim organima koji uključuju rukovođenje organizacijskom jedinicom ili područjem rada;

b) izuzetno od tačke a) ovog stava, a s ciljem nesmetanog ostvarivanja sistema karijere državnog službenika, za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto šefa organizacijske jedinice pod istim ili sličnim poslovima smatraju se i poslovi stručnog savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju poslovima stručnog savjetnika;

c) za radna mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi državnih službenika u državnim organima;

d) pod državnim organima podrazumijevaju se organi uprave svih nivoa u skladu s propisima o upravi, organi pravosuđa, sekretarijati i druge službe zakonodavnih i izvršnih organa svih nivoa te organi lokalne samouprave gradova i općina;

e) osim navedenih državnih organa, ovaj akt se odnosi i na radno iskustvo stečeno u pravnim osobama kojima su prenesena javna ovlaštenja (institucije s javnim ovlaštenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih ovlaštenja.

Navede odredbe se shodno primjenjuju i na radno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih službenika i profesionalnih vojnih osoba.

Izvan državnih organa, isti ili slični poslovi smatrat će se samo iznimno, ako se opisi ili karakter poslova na radnim mjestima u potpunosti ili u pretežnom dijelu podudaraju sa opisima poslova odnosno karakterom radnog mjesta koje se popunjava.

U potvrdama/uvjerenjima o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, pored elemenata iz rubrike Sadržaj potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu, mora takođe jasno biti navedeno da kandidat posjeduje radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika (član 18. Pravilnika)

Kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika mogu se koristiti sljedeći dokazi:

- uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje

- uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa, dodatak diplomi) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;

- diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);

- diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovi koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Navedeni dokazi moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, dokazi mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava, pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

- Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. 

- Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. 

 

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz o aktivnom znanju stranog jezika (član 18a. Pravilnika)

Kod dokazivanja aktivnog znanja jezika kao dokazi  mogu se koristiti uvjerenje, potvrda ili certifikat o aktivnom znanju jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2, izdati od strane škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, kao i stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika i diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja završenog na stranom jeziku.

- Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. 

- Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. 

- Ocjene iz indexa/dodatka diplomi – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

 

Dokaz o poznavanju rada na računaru (član 19. Pravilnika)

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Ukoliko se tekstom oglasa traži poznavanje posebne računarske aplikacije, kandidat je dužan dostaviti dokaz o poznavanju konkretne aplikacije.

Navedeni dokazi moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, dokazi mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava, pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

- Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. 

- Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

 

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (član 20. Pravilnika)

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne može biti starije od tri mjeseca, a u cilju manjih troškova kandidata, isto se donosi na intervju. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti. Ukoliko kandidat ne dostavi uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u naprijed navedenom roku, isti se skida sa liste uspješnih kandidata. 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje nadležni sud prema mjestu prebivališta.

- Ne dostavljati uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje PS/PU, čije evidencije se vode prema mjestu rođenja, jer se isto ne prihvata, a niti je na osnovu relevatnih propisa dozvoljeno isto tražiti.

Rok i način dostavljanja prijava (član 21. Pravilnika)

Rok za dostavljanje prijava preciziran je tekstom oglasa. Kandidati prijave dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu institucije naznačene u tekstu oglasa. Dopuna dokumentacije je moguća do krajnjeg roka za prijave.