Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua - Integralni tekst

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.


            Na osnovu člana 26. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04,48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), člana 99. stav (1) i (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), člana 26. stav (1) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12), člana 18. stav (1) Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12), i člana 11. stav (6) Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 62/10 i 30/14), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine donosi

 

 

PRAVILNIK

O KARAKTERU I SADRŽAJU JAVNOG KONKURSA,

NAČINU PROVOĐENJA INTERVJUA I OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE INTERVJUA

 

 

 

DIO PRVI – UVODNE NAPOMENE

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet pravilnika)

 

(1)   Ovim pravilnikom razrađuju se odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Odluka), Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, radi osiguranja odgovarajuće primjene Zakona i ostalih navedenih propisa, a u vezi s utvrđivanjem karaktera i sadržaja javnog konkursa, te se reguliraju pitanja koja su Zakonom i Odlukom samo načelno riješena, a odnose se na raspisivanje oglasa i postupak provođenja konkursa, odnosno izbora kandidata.

(2)   Ovim pravilnikom razrađuju se i odredbe propisa iz stava (1) ovog člana koje se odnose na provođenje intervjua, odnosno ocjenjivanje intervjua i propisuje se obrazac za ocjenu intervjua za radna mjesta državnih službenika.

 

Član 2.

(Obim primjene u odnosu na objekte)

 

(1)   Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve oglase koje u okviru zakonskih ovlaštenja raspisuje Agencija i na procedure javnih konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika po javnim oglasima koje je raspisala Agencija.

(2)   Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve intervjue koji se provode u skladu s odredbama Odluke, Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine, te u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, bez obzira na vrstu oglasa odnosno konkursa.

(3)   Institucija može odlučiti da se odredbe ovog pravilnika na odgovarajući način primijene i na druge javne oglase koji nisu obuhvaćeni Zakonom.

(4)   Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na postupak po žalbi.

 

Član 3.

(Obim primjene u odnosu na subjekte)

 

(1)   Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve institucije koje su obuhvaćene Zakonom, odnosno u koje se zapošljavaju državni službenici.

(2)   Ukoliko su posebnim zakonom Bosne i Hercegovine određeni izuzeci u odnosu na pojedine odredbe Zakona, odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se uz zakonom propisane izuzetke.

 

 

II.   PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA

 

Član 4.

(Primjena pravila upravnog postupka)

 

(1)   Postupak provođenja konkursa, osim postupka imenovanja i postavljenja nakon dostavljanja liste uspješnih kandidata nije upravni postupak, jer se u njemu ne rješava neposrednom primjenom propisa o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima.

(2)   Odredbe Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) primjenjuju se na odgovarajući način na postupak konkursa samo ukoliko Zakonom, Odlukom ili ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

(3)   U postupcima konkursa ne primjenjuju se odredbe upravnog postupka ukoliko njihova primjena nije moguća ili opravdana s obzirom na prirodu stvari postupka konkursa.

 

Član 5.

(Primjena Zakona o radu)

 

(1)   Odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) ne primjenjuju se na postupke propisane ovim pravilnikom.

(2)   Odredbe ovog pravilnika mogu se na odgovarajući način primjenjivati i na zapošljavanje pripravnika i angažiranje volontera u institucijama, ukoliko Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, propisom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije nije drugačije propisano.

 

Član 6.

(Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju)

 

(1)   Odredbe Odluke o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), i Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15, 7/16 i 52/16) ne primjenjuju se na: dostavu prijava na oglas, prijem dostavljenih prijava, rad komisija za izbor i vođenje evidencije o prijavama.

(2)   Na ostale faze konkursa propisi iz stava (1) ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način, u skladu s odredbama ovog pravilnika.

 

 

III.   SADRŽAJ, OBJAVA I PONIŠTENJE OGLASA

 

Član 7.

(Dostavljanje zahtjeva)

 

(1)   Kada postoji potreba za popunom upražnjenog radnog mjesta, institucija dostavlja Agenciji pismeni zahtjev za raspisivanje odgovarajućeg oglasa.

(2)   Uz pismeni zahtjev dostavlja se izvod iz pravilnika o unutrašnjoj organizaciji institucije u štampanoj i elektronskoj formi (elektronska pošta, CD i sl.).

 

Član 8.

(Rad po zahtjevu)

 

(1)   Prema dostavljenom urednom zahtjevu Agencija sačinjava prijedlog teksta javnog oglasa, koji dostavlja instituciji radi davanja saglasnosti, odnosno mišljenja.

(2)   Ukoliko dostavljeni zahtjev nije uredan tako da se po njemu ne može postupiti, odnosno raspisati oglas, Agencija će pismeno zatražiti od institucije da zahtjev uredi kako bi se procedura raspisivanja oglasa mogla nastaviti.

(3)   Agencija će odbiti objavljivanje oglasa ukoliko nisu ispunjeni propisani uvjeti za njegovo raspisivanje.

 

Član 9.

(Sadržaj oglasa)

 

(1)   Oglas sadrži: preambulu, naslov, nazive radnih mjesta koja se oglašavaju, opise poslova sa statusom odnosno nivoom radnog mjesta, posebne uvjete za svako radno mjesto, podatke o pripadajućoj osnovnoj plaći, broj izvršilaca, napomene koje se odnose na opće zakonske uvjete, dodatne uvjete koji se mogu smatrati primjerenim, broj komisija sa specifičnostima načina dostavljanja prijava (ako je više od jedne komisije), potrebne dokumente i kada se koji od potrebnih dokumenata dostavlja (datum do kada se dostavlja prijava, odnosno naziv faze konkursa u kojoj se dostavljaju određeni drugi dokumenti), tačan naziv propisa na osnovu kojeg se provodi procedura konkursa, datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave, instituciju kojoj se prijave dostavljaju (naziv i adresa), način dostavljanja prijave (po pravilu poštom preporučeno), naznaku da se nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa i/ili sadrže kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće uzimati u razmatranje, kao i da se ispunjavanje uvjeta utvrđenih oglasom računa danom predaje prijave.

(2)   Preambula oglasa sadrži pravni osnov raspisivanja, kao i naziv institucije u čije se ime oglas raspisuje.

(3)   Naslov sadrži vrstu oglasa i naziv institucije u kojoj se popunjavaju radna mjesta.

(4)   Nazivi radnih mjesta stavljaju se odmah iza naslova i obuhvataju brojčanu oznaku svakog radnog mjesta u okviru oglasa i tačan naziv radnog mjesta.

(5)   Opisi poslova se po pravilu preuzimaju iz akta o unutrašnjoj organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti u pogledu vrste usmjerenja visokog obrazovanja, broja godina radnog iskustva, vrste radnog iskustva, kao i drugih posebnih uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o unutrašnjoj organizaciji institucije. 

(6)   Agencija može, shodno zakonskom ovlaštenju, utvrditi dodatne posebne uvjete koji se mogu smatrati primjerenim, a koji se odnose na sva radna mjesta, ako su oni zasnovani na zakonu ili proizlaze iz zakona. Dodatni posebni uvjeti mogu se utvrđivati i za pojedina radna mjesta, ali samo kao poželjni, na zahtjev ili uz saglasnost institucije. 

(7)   Napomene koje se odnose na opće zakonske uvjete sadrže članove zakona kojim su opći uvjeti za državne službenike propisani, a opći uvjeti mogu se, ali ne moraju, i nabrojati.

(8)   Ukoliko se po jednom javnom oglasu formira više od jedne komisije, u oglasu se navodi tačan broj komisija, koja su radna mjesta obuhvaćena kojom komisijom, kao i napomena da je za svaku komisiju potrebno dostaviti odvojene komplete prijava (posebne prijavne obrasce s popratnom dokumentacijom).

(9)   Spisak potrebnih dokumenata sadrži tačan naziv svakog dokumenta, informaciju da li se dokument dostavlja uz prijavu ili se dostavlja naknadno i do kada (do polaganja javnog ispita, na intervjuu i sl.), kao i napomenu da kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

(10)   Naziv propisa na osnovu kojeg se provodi procedura konkursa sadrži puni naziv propisa i broj službenog glasnika u kojem je objavljen.

(11)  Datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave predstavlja datum ugrađen u tekst oglasa do kojeg se treba dostaviti prijava s pratećom dokumentacijom.

(12)  Naziv institucije kojoj se prijave dostavljaju sadrži i njen naziv i adresu (Agencije ili druge institucije).

(13)  Način dostavljanja prijave određuje obavezan način njenog dostavljanja.

            

Član 10.

(Objavljivanje oglasa)

 

(1)   Kada institucija dostavi akt kojim daje saglasnost na tekst oglasa, Agencija utvrđuje konačni sadržaj oglasa, koji dostavlja instituciji i oglas objavljuje na službenoj internet stranici.

(2)   U konačnom tekstu oglasa utvrđuje se krajnji rok za dostavljanje prijava i to naznakom datuma do kojeg je najkasnije potrebno dostaviti prijave na oglas.

(3)   Agencija će utvrditi i objaviti oglas i bez saglasnosti institucije, ukoliko primjedbe institucije na određene dijelove teksta prema ocjeni Agencije nisu osnovane ili na propisima zasnovane.

(4)   Javni oglas koji provodi (raspisan na osnovu člana 21. Zakona) Agencija objavljuje na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, s rokom za prijave ne kraćim od 21 dan, dok institucija u kojoj se popunjava upražnjeno radno mjesto oglas objavljuje u tri domaća sredstva javnog informiranja koja su dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(5)   Javni oglas koji provodi institucija (raspisan na osnovu člana 19. stav (4) i člana 32a Zakona) Agencija objavljuje na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba najmanje osam dana prije krajnjeg roka za prijave, a institucija oglas objavljuje još i u najmanje jednom domaćem sredstvu javnog informiranja koje je dostupno na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da umjesto objave javnog oglasa u sredstvima javnog informiranja institucija može objaviti samo javni poziv, koji upućuje da je na službenoj internet stranici Agencije objavljen javni oglas.

 

 

 

 

Član 10a.

(Izmjena, ispravka, prekid postupka oglašavanja, produženje roka za prijavu i ponovno utvrđivanje roka)

            

 

(1)   Objavljeni oglas se može izmijeniti ili ispraviti radi njegovog usaglašavanja sa aktom o 

unutrašnjoj organizaciji i drugim propisima, kao i radi uklanjanja očiglednih pogreški u tekstu oglasa, na zahtjev institucije ili po službenoj dužnosti.

      (2)  U slučaju izmjene ili ispravke, Agencija može utvrditi i novi primjereni rok za prijavu.

      (3)  Postupak oglašavanja se može prekinuti i nakon objavljivanja oglasa na zahtjev institucije.

      (4)  Agencija utvrđuje i objavljuje prekid postupka oglašavanja iz stava (3) ovog člana, u kome 

             se obavezno navodi: datum sa kojim prekid nastupa, razlog određivanja prekida (koji je 

             navela institucija), obavještenje da će se prijave predate prije nastupanja prekida smatrati 

             blagovremenim, informaciju o nastavku postupka oglašavanja u skladu sa zahtjevom 

             institucije i utvrđenjem novog konačnog roka za prijavu, obavještenje kandidatima koji su 

             predali prijavu da nakon nastavka postupka oglašavanja mogu istu dopuniti, odnosno 

             urediti, te sve druge uslove kako bi se obezbijedilo da prava kandidata koji su predali 

             prijave prije prekida postupka oglašavanja ne budu uskraćena.

 

(5) Rok za prijavu na oglas se može produžiti, a po isteku roka za prijavu može se utvrditi novi rok 

     za prijavu na oglas, na zahtjev institucije i uz obrazloženi razlog.

(6) Novi rok za prijavu Agencija utvrđuje na način koji smatra primjerenim i potrebnim, s tim da se   

     u slučaju iz st. (3) i (4), novi rok utvrđuje u pravilu onoliko koliko iznosi propisani rok za   

     prijavu na oglas.

(7) Izmjene, ispravke, prekidi i produženja propisani ovim članom objavljuju se na istom mjestu na 

      kojem je objavljen i oglas.

 

 

Član 11.

(Poništenje oglasa)

 

(1)   Na zahtjev institucije Agencija može poništiti objavljeni oglas ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti u skladu s članom 21a. Zakona, pri čemu se ista radna mjesta ne mogu oglašavati u periodu od jedne godine od dana objavljivanja oglasa.

(2)   Agencija će odbiti zahtjev za poništenje oglasa ukoliko nisu ispunjeni zakonski uvjeti.

(3)   Istim radnim mjestom neće se smatrati radno mjesto kojem je u skladu sa zakonom promijenjen opis poslova ili posebni uvjeti.

(4)   Poništenje oglasa objavljuje se na istom mjestu kao i objavljivanje oglasa.

(5)   Izmjene, ispravke, prekidi i produženja propisani članom 10a. ovog pravilnika ne predstavljaju poništenje oglasa.

 

 

DIO DRUGI – JAVNI OGLAS 

 

I.   PRIJAVE NA JAVNI OGLAS 

 

 

Član 12.

(Priprema prijave i potrebna dokumentacija)

 

(1)   Sve zainteresirane osobe za učešće u konkursnoj proceduri trebaju obratiti posebnu pažnju na sljedeće dijelove teksta oglasa:

a)      radno mjesto – kategoriju i opis;

b)      opće i posebne uvjete;

c)      potrebnu dokumentaciju.

(2)   Naziv radnog mjesta, kategorija (nivo), opis poslova i radnih zadataka i posebni uvjeti definiraju radno mjesto.

(3)   Opis poslova i radnih zadataka pruža opširnije informacije o radnom mjestu, poslovima, nadležnostima, zaduženjima te stepenu odgovornosti. 

(4)   Opći uvjeti za postavljenje državnog službenika utvrđeni su članom 22. Zakona.

(5)   Posebni uvjeti za radno mjesto određuju stručnu spremu, radno iskustvo te druge kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta, a što je utvrđeno pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije u kojoj se popunjava upražnjeno radno mjesto.

(6)   Opće i posebne uvjete kandidat dokazuje dostavljanjem taksativno nabrojane dokumentacije tražene tekstom oglasa ili druge neophodne dokumentacije, koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje). Uz traženu dokumentaciju kandidat obavezno dostavlja i prijavni obrazac. 

(7)   Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen (preciziran) rok važenja. 

(8)    Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

 

Član 13.

(Prijavni obrazac)

 

(1)   Na službenoj internet stranici Agencije uz svaki objavljeni oglas nalazi se odgovarajući prijavni obrazac, na tri jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

(2)   Prijavni obrazac sadrži: jedinstveni matični broj, kontakt informacije kandidata (telefon, mobitel, faks, e-mail, adresu), naziv konkursa, naziv radnog mjesta iz teksta oglasa, ime, ime roditelja i prezime, djevojačko prezime, pol, obrazovanje kandidata (početak i završetak, zvanje i naziv visokoškolske ustanove, grad i država), ispit profesionalne nadogradnje (postojanje i vrsta ispita), nacionalnost (opciono – dobrovoljno), radno iskustvo (početak i završetak, naziv i adresa poslodavca, naziv radnog mjesta, opis radnih zadataka, ukupan period radnog angažmana, broj podređenih, razlozi napuštanja posla), ukupno radno iskustvo nakon sticanja VSS, odnosno visokog obrazovanja, strani jezici (naziv jezika, govor, čitanje i pisanje), služenje računarom, napomenu za kandidate, izjave (kojim kandidat potvrđuje ispunjavanje zakonskih uslova, uslova oglasa, saglasnost za obradu svih navedenih ličnih podataka, saglasnost o načinu obavještavanja, te izjavu da podaci u obrascu sami za sebe ne predstavljaju dokaz), datum prijave i potpis kandidata.

(3)   Osim dijela o izjavama, prijavni obrazac ne dokazuje uvjete iz teksta oglasa (koji se dokazuju traženom dokumentacijom), već on služi za dobijanje osnovnih informacija o kandidatu. 

(4)   Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu oglasa.

(5)   Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno. 

(6)   Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene uz obavezan svojeručni potpis kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela općih uvjeta propisanih članom 22. stav (1) Zakona (tač. e), f), g) i h)), kao i navod iz izjave o nespojivosti s dužnostima državnog službenika, u smislu člana 16. stav (1) Zakona, te navode iz ostalih izjava sadržanih u prijavnom obrascu.

(7)   Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata smatrat će se kao neuredna prijava.

 

Član 14.

(Univerzitetska diploma)

 

(1)     Univerzitetskom diplomom dokazuje se opći uvjet iz člana 22. stav (1) tačka c) Zakona, odnosno da osoba koja se prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. 

(2)     Univerzitetskom diplomom, odnosno ovjerenom kopijom univerzitetske diplome, odnosno akta o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju dokazuje se i ispunjavanje posebnih uvjeta u pogledu stručne spreme.

(3)   Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, on može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. 

(4)   U slučaju iz stava (3) ovog člana kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje – izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju fakultetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, kandidati moraju dostaviti potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata. 

(5)   Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu s odredbama člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09). 

(6)   Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca.

(7)   Kandidati koji su fakultet završili izvan Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome, u skladu s odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 23/04). 

(8)   Ukoliko se posebnim uvjetima traži specificirano usmjerenje, odnosno preciznije određena vrsta školske spreme, relevantna je kvalifikacija osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

(9)   Kandidati ne trebaju dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana niti univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa, budući da one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

(10)   Agencija će za potrebe provođenja konkursnih procedura posebnim aktom urediti razvrstavanje određene visokoškolske ustanove grupaciji fakulteta (naučnoj oblasti), imajući u vidu važeće propise iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ovlasti nadležnih institucija iz domena visokog obrazovanja, a što uključuje i pitanja u vezi s kvalifikacijama stečenim izvan Bosne i Hercegovine, koje u Bosni i Hercegovini važe po osnovi posebnih propisa.

 

Član 15.

(Uvjerenje o državljanstvu)

 

(1)   Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg uvjerenja o državljanstvu, kojim se dokazuju opći uvjeti iz člana 22. stav (1) tač. a) i b) Zakona, odnosno da je osoba za postavljenje na mjesto državnog službenika državljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina.

(2)   Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na konkretan konkurs.

 

Član 16.

(Dokaz o radnom iskustvu)

 

(1)   Kao dokaz o radnom iskustvu (u struci, zvanju, relevantnom radnom iskustvu) mogu se dostaviti:

a)      potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju biti podaci o tome na kojim je poslovima kandidat radio – naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažiranja na radnim zadacima;

b)      uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo;

c)      pismo preporuke ili druga slična isprava ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stava (1) tačka a) ovog člana.

 

Član 16a.

(Radno iskustvo i radno iskustvo u struci)

 

(1) Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

 

(2) Pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo koje je stečeno na poslovima odgovarajuće stručne spreme nakon završene stručne spreme, s tim što se u radno iskustvo računa i iskustvo stečeno sa statusom pripravnika, odnosno volontera.

 

(3) U radno iskustvo u struci priznaje se i radno iskustvo stečeno bez zasnivanja radnog odnosa, uključujući i radno iskustvo volontera, ukoliko je rad obavljan u punom radnom vremenu i u periodu od najduže dvije godine.

 

(4) Pod radnim iskustvom i radnim iskustvom u struci ne podrazumijeva se privremeno ili povremeno obavljanje poslova bez definisanog radnog vremena, kao i iskustvo bez zasnivanja radnog odnosa stečeno članstvom u odborima, komisijama i drugim radnim tijelima.

 

Član 16b.

(Radno iskustvo na rukovodećim poslovima)

 

(1) Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima podrazumijeva se svako radno iskustvo u struci stečeno na poslovima rukovođenja.

 

(2) Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima podrazumijeva se i iskustvo stečeno kroz članstvo u vijećima, odborima ili komisijama koje su istovremeno i kolegijalni organi rukovođenja institucijama, pod uslovom da je član takvog tijela zaposlen sa punim radnim vremenom i da je radno iskustvo stečeno u struci.

 

(3) Pod radnim iskustvom na rukovodećim poslovima ne podrazumijeva se obavljanje poslova i iskustvo stečeno na način kako je to predviđeno u članu 16a. stav (4) ovog pravilnika."

 

 

Član 17.

(Isti ili slični poslovi za potrebe provođenja konkursa)

 

(1)   Za potrebe provođenja konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, a za koja je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije kao jedan od posebnih uvjeta određeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, može se smatrati sljedeće:

a)      za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova organizacijskih jedinica pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi u državnim organima koji uključuju rukovođenje organizacijskom jedinicom ili područjem rada;

b)      izuzetno od tačke a) ovog stava, a s ciljem nesmetanog ostvarivanja sistema karijere državnog službenika, za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto šefa organizacijske jedinice pod istim ili sličnim poslovima smatraju se i poslovi stručnog savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju poslovima stručnog savjetnika;

c)      za radna mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi državnih službenika u državnim organima;

d)      pod državnim organima podrazumijevaju se organi uprave svih nivoa u skladu s propisima o upravi, organi pravosuđa, sekretarijati i druge službe zakonodavnih i izvršnih organa svih nivoa te organi lokalne samouprave gradova i općina;

e)      osim navedenih državnih organa, ovaj akt se odnosi i na radno iskustvo stečeno u pravnim osobama kojima su prenesena javna ovlaštenja (institucije s javnim ovlaštenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih ovlaštenja.

(2)   Odredbe stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju i na radno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih službenika i profesionalnih vojnih osoba.

(3)   Izvan državnih organa, odnosno izvan poslova javnih ovlaštenja, isti ili slični poslovi smatrat će se samo iznimno, ako se opisi ili karakter poslova na radnim mjestima u potpunosti ili u pretežnom dijelu podudaraju s opisima poslova odnosno karakterom radnog mjesta koje se popunjava.

 

Član 18.

(Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika)

 

(1)   U postupcima provođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika mogu se koristiti sljedeći dokazi:

a)      uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

b)      uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;

c)      diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);

d)      diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovi koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

(2)   Dokazi iz stava (1) ovog člana moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(3)   Iznimno, dokazi iz stava (1) ovog člana mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava, pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 
Član 18a.

(Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz aktivnog znanja stranog jezika)

 

(1) U postupcima provođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine kao dokaz o aktivnom znanju stranog jezika mogu se koristiti sljedeći dokazi:

 

a) uvjerenje, potvrda ili certifikat o aktivnom znanju jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2, izdati od strane škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

 

b) isprave navedene u članu 18. stav (1) tač. c) i d) ovog pravilnika.

 

(2) Kod dokazivanja aktivnog znanja stranog jezika shodno se primjenjuju odredbe iz člana 18. st. (2) i (3) ovog pravilnika."

 

 

 

 

Član 19.
(Dokaz o poznavanju rada na računaru)
 

(1)   Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

(2)   Odredbe člana 18. st. (2) i (3) ovog pravilnika shodno se primjenjuju i na dokaze o poznavanju rada na računaru.

 

Član 20.

(Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka)

 

(1)   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne može biti starije od tri mjeseca, a ono se dostavlja najkasnije do uručenja rješenja o postavljenju, odnosno preuzimanja dužnosti. 

(2)   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje nadležni sud.

 

 

Član 21.

(Rok i način dostavljanja prijava)

 

(1) Rok za dostavljanje prijava preciziran je tekstom oglasa.

(2) Kandidati prijave dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu institucije naznačene u tekstu oglasa. 

 

Član 22.

(Prijem i otvaranje prijava)

 

(1)   Prijave dostavljene Agenciji otvara potkomisija Agencije imenovana u skladu s posebnom odlukom. 

(2)   Nakon otvaranja prijava, one se ulažu u registrator konkursa i komisije za koju su predate.

(3)   Ako se ne može utvrditi koja je komisija nadležna u okviru jednog konkursa, prijava se ulaže u poseban registrator za takve prijave.

(4)   Ako se uopće ne može utvrditi za koji se oglas prijava odnosi, ona se također ulaže u poseban registrator.

(5)   Odredbe ovog člana shodno će se primijeniti u slučaju kada konkursnu proceduru provodi institucija, pri čemu otvaranje prijava umjesto potkomisije može izvršiti i komisija za izbor iz člana 24. Zakona. 

 

Član 23.

(Postupanje s prijavama)

 

(1) Prijave se čuvaju na pogodnom i sigurnom mjestu.

(2) Sekretar komisije određuje se planom provođenja konkursa ili nalogom rukovodećeg državnog službenika ili šefa unutrašnje organizacijske jedinice, ako nije određen posebnim pismenim aktom.

(3) Sekretar komisije preuzima prijave prije konstituirajuće sjednice komisije radi pripreme prijava za rad komisije.

(4) Po okončanju procedure, institucija ili postavljeni državni službenik preuzima dokumente dostavljene uz prijavu i putem ovlaštene osobe iz kadrovske službe ulaže ih u njegov personalni dosje. S prijavama ostalih kandidata se nakon isteka propisanog roka čuvanja prijava postupa u skladu s propisima o arhivskom poslovanju.

II. KOMISIJA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I PRAVILA PONAŠANJA 

 

 

Član 24.

(Komisija za izbor državnih službenika)

 

(1)   Sastav, imenovanje i način rada komisije za izbor državnih službenika vrši se u skladu s članom 24. Zakona i članom 17. st. (1) – (5) Odluke. 

(2)   O ostavci i izuzeću člana Komisije za izbor državnih službenika odlučuje se u skladu s članom 25. Zakona i članom 17. st. (6) – (8). Odluke.

 

Član 25.

(Prava i dužnosti članova komisije za izbor za vrijeme provođenja stručnog ispita)

 

(1)   Neposredno prije početka rada komisije za izbor sekretar komisije zadužen za provođenje javnog konkursa dužan je članove komisije upoznati o djelokrugu rada, pravima, obavezama i odgovornostima komisije za izbor u provođenju stručnog ispita prema odredbama članova 24., 25. i 27. Zakona, kao i s odredbama Odluke i ovog pravilnika, odnosno drugog relevantnog propisa, naglašavajući da moraju biti nezavisni i nepristrani u provođenju javnog konkursa, kako je propisano odredbama člana 24. stav (1) Zakona. 

(2)   Od momenta utvrđivanja pitanja za pismeni dio stručnog ispita do okončanja pismenog dijela stručnog ispita, kao i od utvrđivanja pitanja za usmeni dio stručnog ispita (intervju) do njegovog okončanja, utvrđena pitanja predstavljaju službenu tajnu.

(3)   Način rada i odlučivanja, uključujući i održavanje sjednica komisije za izbor detaljno se regulišu poslovnikom o radu koji komisija za izbor usvaja na osnovu ovlaštenja iz člana 24. stav (3) Zakona.

(4)   Pismeni dio stručnog ispita ne predstavlja sjednicu komisije za izbor te istom po pravilu ne prisustvuju članovi komisije. Komisija za izbor može odlučiti da jedan ili više članova komisije prisustvuju polaganju pismenog dijela stručnog ispita, ili njegovom određenom dijelu.

(5)   Pismenom dijelu stručnog ispita obavezno prisustvuje sekretar komisije, odnosno druga ovlaštena osoba, koja ga zamjenjuje.

 

 

Član 26.

(Pravila ponašanja članova komisije za izbor državnih službenika)

 

(1)   Članovi komisije dužni su se ponašati u skladu sa sljedećim pravilima:

a)      uredno dolaziti na sve sjednice komisija, a u slučaju opravdane nemogućnosti dolaska o tome blagovremeno obavijestiti sekretara komisije;

b)      ponašati se primjereno, korektno i profesionalno, kako prema ostalim članovima komisije tako i prema sekretaru komisije i kandidatima;

c)      aktivno učestvovati u radu komisija te blagovremeno, profesionalno, nepristrano i nezavisno obavljati poslove koji proizlaze iz članstva u komisiji.

(2)   Članovi komisije ne smiju kršiti pravila ponašanja utvrđena u stavu (1) ovog člana, posebno na način da:

a)      opstruiraju ili odugovlače rad komisije na bilo koji način;

b)      odbijaju da potpišu pojedinačne ili zbirne ocjene;

c)      blagovremeno ne opravdaju nedolazak na sjednice komisije;

d)      daju neprimjerene komentare u vezi s institucijom, Agencijom, državnim službenicima i zaposlenicima institucije i/ili Agencije;

e)      koriste u verbalnoj komunikaciji povišen ton, psovke, uvrede, klevete, nepristojne izraze, neprimjerene šale i komentare, ili se na drugi način neprimjereno ponašaju prema ostalim članovima komisije, sekretaru ili kandidatima tokom trajanja ispita;

f)       pišu podneske kojima se vrijeđaju običaji pristojnog i uljudnog ponašanja prema instituciji, Agenciji, njihovim državnim službenicima, zaposlenicima i drugim članovima komisije, kao i podneske koji su insinuirajućeg, uvredljivog, klevetničkog ili netačnog sadržaja u vezi s njihovim članstvom u komisiji;

g)      njihovo ponašanje predstavlja kršenje radne discipline državnih službenika, prekršaj protiv javnog reda i mira, građanskopravni delikt ili drugi oblik ponašanja koji bi mogao ugroziti kredibilitet članova komisije.

(3)   Člana komisije koji prekrši jedno ili više pravila ponašanja propisanih stavom (1) ovog člana, odnosno koji učini neku od povreda pravila ponašanja iz stava (2) ovog člana Agencija razrješava dužnosti, odnosno smjenjuje iz komisije.

(4)   Uporedo s donošenjem odluke o smjeni člana komisije iz stava (3) ovog člana, ukoliko je smijenjeni član državni službenik predstavnik institucije, Agencija će tražiti imenovanje drugog člana, do kada komisija može prekinuti rad, a protiv takvog državnog službenika može se pokrenuti i disciplinski postupak.

(5)   Razriješeni član komisije, koji smatra da razlozi razrješenja nisu osnovani, može izjaviti prigovor direktoru Agencije u roku od osam dana od dana prijema odluke o razrješenju.

(6)   Odluka po prigovoru donosi se u formi rješenja, protiv kojeg se može izjaviti žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(7)   Rješenje Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je konačno.

(8)   Osobu za koju se naknadno utvrdi da je u svojstvu člana komisije prekršila jedno ili više pravila ponašanja propisanih stavom (1) ovog člana, odnosno koja je učinila neku od povreda pravila ponašanja iz stava (2) ovog člana Agencija više neće imenovati u komisije.

(9)   Ukoliko osoba iz stava (5) ovog člana bude predložena za člana komisije od institucije, Agencija će odbiti imenovanje takve osobe i od institucije zatražiti da predloži drugog člana komisije.

(10)          U skladu s članom 33. stav (2) Odluke, protiv člana komisije koji učini neku od povreda pravila ponašanja iz ovog člana može se pokrenuti i prekršajni postupak za prekršaj propisan članom 33. stav (1) tačka c) iste odluke, posebno ako je povreda učinjena na neki od sljedećih načina:

a)      teže narušavanje reda ili činjenje nepristojnosti;

b)      pisanje podnesaka kojima se vrijeđaju običaji pristojnog i uljudnog ponašanja uključujući i iznošenje neistina te otvorene ili prikrivene prijetnje bilo koje vrste prema Agenciji, njenim državnim službenicima, zaposlenicima, drugim članovima komisije ili kandidatima.

 

Član 27.

(Pravila ponašanja kandidata koji učestvuju u postupku konkursa)

 

(1) Kandidati su dužni na ispit doći na vrijeme, u zakazanom terminu. Na poziv sekretara komisije kandidati su dužni ući u prostoriju u kojoj se ispit održava i identificirati se dokumentom iz kojeg se jasno može utvrditi identitet kandidata.

(2) Za vrijeme polaganja javnog i stručnog ispita kandidatima koji polažu navedene ispite naročito se zabranjuje sljedeće:

a)       glasan razgovor s drugim kandidatima i neprimjereni komentari bilo koje vrste u odnosu na druge kandidate, predstavnike Agencije, institucije, odnosno članove komisije;

b)       korištenje elektronskih, tehničkih i drugih pomagala pomoću kojih se može vršiti prijenos informacija (mobiteli, USB-stikovi i sl.);

c)         korištenje elektronske pošte, odnosno interneta;

d)        igranje kompjuterskih igara;

e)         korištenje drugih programa osim programa koji je potreban za polaganje ispita;

f)         izlazak s ispita prije završetka ispita bez odobrenja predstavnika Agencije, institucije ili komisije;

g)         napuštanje službenih prostorija nakon okončanog ispita kada kandidat ne preda ili ne potpiše rad, nepotpisivanje identifikacijske liste, odnosno naznake da kandidat nije predao rad ili da ga ne želi potpisati;

h)         korištenje bilo kakve literature na javnom ispitu;

i)          korištenje nedozvoljene literature na stručnom ispitu.

(3) Kandidati koji ne postupe ili odbiju da postupe po stavu (1) ovog člana ne mogu pristupiti ispitu, a kandidati koji počine neku od radnji obuhvaćenih stavom (2) ovog člana udaljuju se s ispita, o čemu se sačinjava službena zabilješka, koja se saopćava komisiji, na osnovu čega se rad takvog kandidata ne ocjenjuje, o čemu komisija donosi poseban zaključak.

(4) Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita gubi pravo na njihovo polaganje i daljnje učešće u konkursu osim iznimno, ako Agencija u konkretnom slučaju cijeneći osnovanost razloga ne odredi drugačije.

(5) Na kandidate koji prilikom polaganja ispita povrijede odredbe zakona, drugog propisa ili ovog pravilnika pored mjera utvrđenih ovim članom mogu se primijeniti i druge mjere odnosno propisane kazne.

(6) Mjere utvrđene ovim članom, kao i mjere propisane čl. 100. i 101. Zakona o upravnom postupku u odnosu na kandidate primjenjuje Agencija, odnosno institucija, a ostale kazne organi određeni posebnim propisima.

 

 

III. INTERVJU 

Član 28.

(Pitanja na intervjuu)

 

(1)   Na intervjuu se postavljaju pitanja u skladu s članom 24. st. (2) i (3) Odluke, odnosno članom 16. st. (3) i (4) Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine, odnosno članom 11. st. (3) i (4) Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

(2)   Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka radnog mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave, državne službe itd.) postavljaju i pitanja koja su usmjerena na provjeru sposobnosti odnosno kompetencija, čiji su primjeri dati u Okviru kompetencija u Prilogu 3, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(3)   Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način.

(4)   Okvir kompetencija sadrži listu kompetencija i to:

a)      pet osnovnih kompetencija za sve (rukovodeće i ostale) državne službenike (profesionalni razvoj i integritet; inicijativa, promjene, rješavanje problema; timski rad; komunikacija; lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu), u okviru kojih se nalaze dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih kompetencija i koje su detaljnije razrađene u Prilogu 3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na sve državne službenike;

b)      četiri osnovne kompetencije samo za rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnjih organizacijskih jedinica (liderske vještine; planiranje i organiziranje; razvoj zaposlenih; strateško usmjeravanje), u okviru kojih se nalaze dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih kompetencija, i koje su detaljnije razrađene u Prilogu 3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnjih organizacijskih jedinica.

(5)   Pored pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja i sposobnosti, odnosno kompetencija kandidata, na intervjuu se mogu postaviti i sljedeća pitanja:

a)      pitanje kandidatu da kaže nešto o sebi;

b)      glavne dužnosti i odgovornosti trenutnog radnog mjesta kandidata;

c)      zbog čega kandidat želi raditi na radnom mjestu na koje se prijavio;

d)      zbog čega želi napustiti sadašnji posao i/ili zbog čega je napustio prethodni posao;

e)      da li bi kandidat bio voljan promijeniti mjesto stanovanja ili putovati zbog posla;

f)       šta je kandidat učinio za razvoj profesionalne karijere tokom posljednje dvije godine;

g)      pitanja koja su usmjerena na razjašnjenje odgovora datih na pismenom dijelu stručnog ispita; 

h)      postoji li još nešto što bi komisija trebala znati o kandidatu;

i)       da li kandidat ima pitanja za komisiju.

 

 

Član 29.

(Pitanja koja ne treba postavljati)

 

Na intervjuu nije poželjno i ne treba postavljati pitanja koja se na bilo koji način odnose na: etničku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, religiju i religijska uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politička i druga lična uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne orijentacije, rase, boje kože, rođenja, bračnog statusa, starosne dobi, imovinskog stanja, hendikepiranosti, porodičnih relacija, društvenog položaja, članstva u sindikatu ili drugom dozvoljenom udruženju.

 

Član 30.

(Prethodno određivanje pitanja)

 

(1)   Komisija po pravilu određuje pitanja za intervju kojima se utvrđuje stepen znanja i kompetencija kandidata neposredno prije održavanja intervjua. 

(2)   Komisija postavlja po pravilu ista, unaprijed utvrđena pitanja svim kandidatima za određeno radno mjesto, u okviru kojih se mogu postavljati dodatna pitanja radi razjašnjenja prethodno iznesenih informacija ili tvrdnji.

 

Član 31.

(Pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja)

 

(1)   Na intervjuu se utvrđuje stepen znanja kandidata u koju se svrhu postavljaju pitanja iz opisa poslova i zadataka radnog mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave, državne službe i drugih oblasti znanja i vještina koje mogu biti od značaja za rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio, u skladu s članom 2. stav (1) ovog pravilnika.

(2)   Ako je riječ o izboru kandidata na javni oglas na kojem je kandidat polagao pismeni dio stručnog ispita, pitanja će se po pravilu postavljati iz onih oblasti koje nisu testirane na pismenom dijelu.

 

Član 32.

(Pitanja kojima se utvrđuju kompetencije)

 

(1)   Sastavni dio intervjua čini provjera i ocjena kompetencija neophodnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

(2)   Za kandidate koji konkuriraju na radna mjesta ostalih nerukovodećih državnih službenika, izuzev šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica (u daljem tekstu: nerukovodeći državni službenici), provjeravaju se sljedeće kompetencije:

a)      komunikacija, što podrazumijeva sposobnost djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i građanima, kao i jasnog, tačnog i blagovremenog prenošenja informacija;

b)      prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu poslova upražnjenog radnog mjesta koje se popunjava, koju bira komisija iz Okvira kompetencija koji se nalazi u Prilogu 3 ovog pravilnika (kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0).

(3)   Za kandidate koji konkuriraju za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica provjeravaju se sljedeće kompetencije:

a)      komunikacija, što podrazumijeva sposobnost djelotvornog komuniciranja usmenim i pisanim putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i građanima, kao i jasnog, tačnog i blagovremenog prenošenja informacija;

b)      liderske vještine, što podrazumijeva motiviranje drugih da postižu visoke rezultate u radu na ostvarivanju ciljeva tima i organizacije;

c)      planiranje i organiziranje, što podrazumijeva sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i praćenja vlastitih radnih zadataka, kao i aktivnosti i radnih zadataka članova tima;

d)      prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu poslova upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika i šefa unutrašnje organizacijske jedinice koje se popunjava, a koju bira komisija iz Okvira kompetencija u Prilogu 3 ovog pravilnika (kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0 i 9.0). 

(4)   Provjera kompetencija vrši se postavljanjem pitanja koja se odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se provjeravaju.

(5)   Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat poduzeo i rezultat date aktivnosti. 

(6)   Komisija neposredno prije intervjua utvrđuje pitanja za provjeru kompetencija koja su ista za sve kandidate, a zatim u toku intervjua postavlja potpitanja kojima se razrađuje odgovor kandidata u skladu sa stavom (5) ovog člana. 

(7)   Radi provjere kompetencija komisija može koristiti pitanja koja su predstavljena u Prilogu 3 ovog pravilnika.

 

 

Član 33.

(Tok intervjua)

 

(1)   Tokom provođenja intervjua svaki član komisije može u vidu kraćih zabilješki izložiti svoja zapažanja o kandidatu. Zapažanja se mogu upisati u rubriku propisanog obrasca, koji se nalazi u prilozima 1 i 2, zavisno od nivoa radnog mjesta državnog službenika za koje se kandidat intervjuira.

(2)   Nakon održanog intervjua sa svakim kandidatom pojedinačno svaki član komisije unosi ocjene u obrazac u skladu s ovim pravilnikom.

(3)   Članovi komisije mogu međusobno komentirati opći utisak i iznositi koje će ocjene dati, ali samo ocjenjivanje obavlja svaki član ponaosob.

 

Član 34.

(Ocjene kojima se utvrđuje stepen znanja − bodovi)

 

Znanje kandidata ocjenjuje se bodovima u rasponu od 0 do 10 na sljedeći način: 

a)      kandidat ima izvrstan, odnosno natprosječan stepen znanja iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu – 9 ili 10 bodova;

b)      kandidat ima veoma dobar stepen znanja iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu, koji je u gornjim granicama prosjeka – 7 ili 8 bodova;

c)      kandidat ima prosječan stepen znanja iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu – 5 ili 6 bodova;

d)      kandidat ima zadovoljavajući stepen znanja iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu – 3 ili 4 boda;

e)      kandidat ima nezadovoljavajući stepen znanja iz oblasti od značaja za rad na radnom mjestu – od 0 do 2 boda.

 

Član 35.

 (Ocjenjivanje ili utvrđivanje stepena kompetencija kandidata za radna mjesta nerukovodećih državnih službenika – bodovi)

 

(1) Za kandidate za radna mjesta nerukovodećih državnih službenika svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova na sljedeći način: 

a)      kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 9 ili 10 bodova;

b)      kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 7 ili 8 bodova;

c)      kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 5 ili 6 bodova;

d)      kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 3 ili 4 boda;

e)      kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene kompetencije, odnosno nedovoljno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – od 0 do 2 boda.

 

 

Član 36.

(Ocjenjivanje ili utvrđivanje stepena kompetencija kandidata za radna mjesta 
rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica – bodovi)

 

Za kandidate za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5 bodova, na sljedeći način:

a)      kandidat izvrsno, odnosno natprosječno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 5 bodova;

b)      kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama prosjeka iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 4 boda;

c)      kandidat dobro, odnosno prosječno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 3 boda;

d)      kandidat zadovoljavajuće, odnosno minimalno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije – 2 boda;

e)      kandidat ne iskazuje posjedovanje tražene kompetencije, odnosno nedovoljno iskazuje posjedovanje tražene kompetencije 0 – 1 bod.

 

 

Član 37.

(Utvrđivanje konačnih bodova intervjua)

 

(1)   Broj bodova koje je kandidat osvojio na intervjuu od jednog člana komisije dobija se tako što se bodovi ostvareni provjerom znanja iz člana 34. ovog pravilnika i bodovi ostvareni provjerom kompetencija iz čl. 35. ili 36. ovog pravilnika, u zavisnosti od nivoa radnog mjesta, saberu, te se ukupna ocjena intervjua tako utvrđuje u rasponu od 0 do 30 bodova.

(2)   Ukupan broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu jeste zbir bodova datih od svakog prisutnog člana komisije, koji se utvrđuje u skladu s članom 26. st. (2) i (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

 

 

Član 38.

(Rezultati intervjua)

 

(1)   Nakon završenog intervjua članovi komisije unose ocjene u propisani Obrazac 1 za radna mjesta nerukovodećih državnih službenika, odnosno propisani Obrazac 2 za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacijskih jedinica, a koji se nalaze u prilozima 1 i 2 ovog pravilnika.

(2)   Nakon završenog ocjenjivanja članovi komisije potpisuju propisani obrazac i predaju ga osobi koja obavlja poslove sekretara komisije.

(3)   Ocjene iz obrasca članova komisije unose se u zbirnu tabelu, radi daljnjeg postupka u skladu s propisima iz čl. 1. i 2. ovog pravilnika.

(4)   Prilozi 1, 2 i 3 ovog pravilnika predstavljaju anekse pravilnika i čine njegov integralni dio.

 

 

 

 

DIO TREĆI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 39.

(Prijelazne odredbe)

 

(1)   Odredbe čl. 1. − 27. ovog pravilnika primjenjivat će se na sve konkursne procedure koje se održavaju nakon njegovog stupanja na snagu.

(2)   Odredbe čl. 28. − 38. i obrasci propisani ovim pravilnikom mogu se primjenjivati na sve konkursne procedure koje se održavaju u roku od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na snagu.

(3)   Komisija za izbor u slučaju iz stava (2) ovog člana odlučuje da se navedene odredbe ovog pravilnika i obrasci propisani ovim pravilnikom primijene na intervjue koji se održavaju nakon roka iz stava (2) ovog člana, pri čemu će se takva odluka, koja će se evidentirati u zapisniku, odnositi na sve kandidate po istom oglasu koje ispituje ista komisija.

(4)   U slučaju da se ne primjenjuju st. (2) i (3) ovog člana, intervju će se održati u skladu s dosadašnjim načinom rada.

(5)   Odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se u cjelosti na sve konkursne procedure započete nakon 1.10.2017. godine, osim ako Agencija na obrazloženi prijedlog komisije za izbor, iz opravdanih razloga, ne odluči da se konkurs provede u skladu sa stavom (4) ovog člana.

(6)   Odredbe ovog pravilnika, bez izuzetka, primjenjivat će se u cjelosti na sve konkursne procedure započete nakon 1.1.2018. godine.

 

Član 40.

(Prestanak važenja propisa)

 

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

a)      Naredba o pravilima ponašanja kandidata koji učestvuju u postupku konkursa za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-32-210/06 od 30.3.2005. godine;

b)      Uputstvo o kodeksu ponašanja članova komisija za izbor državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-02-241/08 od 11.3.2008. godine;

c)      Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-872/05 od 26.12.2005. godine.

(2) Odluka o privremenom utvrđivanju grupe fakulteta u koju spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-74-1/05 od 14.2.2005. godine, prestaje da važi danom stupanja na snagu akta iz člana 14. stav (11) ovog pravilnika.

(3) Preporuka o istim ili sličnim poslovima za potrebe izbornog procesa po javnim oglasima za popunu radnih mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-2-779-1/11 od 15.5.2012. godine neće se primjenjivati nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Član 41.

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

 

 

Broj:01-02-689/16                                                                                                                                            DIREKTOR

17. avgusta 2016. godine, Sarajevo                                                                                                              Neven Akšamija