Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine
Datum objave: 27.05.2024.
Krajnji rok za prijave:03.06.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom - jedan (1) izvršilac

Na osnovu člana 61. stav (2)  Zakona o upravi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), a u skladu sa članom 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05,102/09 i 9/15) i Odluke o pokretanju procedure prijema pripravnika visoke stručne spreme u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj: 20-07-34-2-1058-1/24 od 15.05.2024. godine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela

Bosne i Hercegovine

 

1/01 Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom.......................  jedan (1) izvršilac.

 

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Mjesto rada: 

Sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

Opšti uslovi:

Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života, 

- da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, 

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja.

 

Posebni uslovi:

- završen pravni fakultet, 

- poznavanje rada na računaru,

- da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja  visoke stručne spreme. 

 

Isključenje za prijem u radni odnos kao pripravnika:

Kandidati ne smiju imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja.

 

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

- Prijavu sa kratkom biografijom,

- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

- Izjava da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starija od tri mjeseca,

- Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - original ili ovjerena fotokopija),

- Dokaz da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne (1) godine i više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana, sa stranicama koje sadrže relevantne podatke: ime i prezime i druge lične podatke, te podatke o završenoj školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i evidentiranom radnom stažu) ili Potvrdom/Uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih PIO/MIO (ne starije od 15 dana).

 

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, koju provodi komisija za izbor pripravnika.

 

Napomena za kandidate:

Po završetku izbornog procesa, izabrani kandidat je dužan, prije zaključivanja ugovora o obavljanju pripravničkog staža, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora, odnosno,  kandidat se skida  sa  liste uspješnih kandidata. 

 

 

Dostavljanje prijava: 

Prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od osam dana od objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno na adresu:

 

    Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem pripravnika visoke školske spreme – NE OTVARAJ“

ul. Aleja Bosne Srebrene bb,

71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.