Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Datum objave: 23.05.2024.
Krajnji rok za prijave:30.05.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Stručni saradnik

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 i 88/23) a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i Odluke o potrebi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta državnog službenika do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva, broj: 02-34.1-7-82-1/24 od 18.01.2024. godine, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

DO POVRATKA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA SA PORODILJSKOG ODSUSTVA

 

URED DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA

 

1/01   Stručni saradnik  

 

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove organizacijske i administrativno-tehničke prirode za potrebe direktora i zamjenika direktora; koordinira i radi na pripremi i stručnoj obradi materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe direktora i zamjenika direktora; priprema i organizuje sastanke sa domaćim i inostranim predstavnicima uključujući i protokolarne poslove; priprema i učestvuje u organizaciji sjednica Savjeta za standardizaciju, Kolegija Instituta, komisija i dr. i vodi zapisnik; obavlja i druge poslove iz područja rada po nalogu direktora i zamjenika direktora.

 

Posebni uslovi: VSS (VII/1 stepen) završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva, komunikativnost i organizacijske sposobnosti, položen stručni ispit, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

 

Broj izvršilaca: Za oglašeno radno mjesto traži se 1 (jedan) izvršilac

 

Mjesto rada:  Istočno Sarajevo

 

Pored posebnih uslova, kandidati za oglašeno radno mjesto moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Potrebni dokumenti:

Ovjerena kopija Univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca; dokaza o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja); uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci); uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri (3) mjeseca); dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta B2 nivoa; dokaz o poznavanju rada na računaru; izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa uprave u mjestu prebivališta (ne stariju od tri (3) mjeseca) i dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu u cilju oslobađanja od obaveze polaganja istog.

 

Napomena za sve kandidate:

 

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

 

 

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su aplicirali, koju provodi Komisija za izbor.

 

Izabrani kandidat za navedeno radno mjesto prima se na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, i imaće status zaposlenika u skladu sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, a najdalje do 31.12.2024. godine.

 

Izabrani kandidat koji nema položen stručni upravni ispit obavezan je isti polagati u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 104/10).

 

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban obavljati poslove radnog mjesta na koje se prijavio na dan početka rada.

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dužan je dostaviti samo izabrani kandidat na dan početka rada.

 

Prijave na javni oglas sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, putem pošte preporučeno, na adresu:

 

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Trg Ilidžanske brigade 2b

71123 Istočno Sarajevo

sa naznakom: „Javni oglas za prijem zaposlenika – NE OTVARAJ“

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama

 

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.