Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine
Datum objave: 25.09.2023.
Krajnji rok za prijave:02.10.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Viši stručni saradnik za evropske integracije
1/02 Stručni savjetnik za ratne zločine i krivična djela kažnjiva po međunarodnom ratnom i 
humanitarnom pravu 

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva sigurnosti  Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za evropske integracije

1/02 Stručni savjetnik za ratne zločine i krivična djela kažnjiva po međunarodnom ratnom i 

humanitarnom pravu 

 

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Odsjek za evropske integracije

 

1/01  Viši stručni saradnik za evropske integracije

Opis poslova i radnih zadataka: Viši sručni saradnik za evropske integracije obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz djelokrga rada Sektora. Prati i koordinira aktivnosti na provođenju sporazuma sa Evropskom unijom i realizira projekte Evropkse komisije, s posebnim osvrtom na finansijski aspekt, priprema i koordinira sudjelovanje predstavnika ministarstava, upravnih organizacija u sastavu ministarstva, kao i ostalih organa za provođenje zakona u poslovima vezanim za evropske integracije. Analizira djelotvornost, efikasnost i svrsishodnost pojedinih projekata te predlaže ocjenu njihove opravdanosti. Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra i šefa odsjeka kome podnosi izvještaj o svom radu.  

Posebni uslovi: Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet ili Filozofski ili Fakultet političkih nauka ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost; položen stručni upravni ispit; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

 

SEKTOR ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA  
Odsjek za borbu protiv terorizma 
 

1/02 Stručni savjetnik za ratne zločine i krivična djela kažnjiva po međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu 

Opis poslova i radnih zadataka: Prati i proučava pitanja ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po medjunarodnom ratnom i humanitarnom pravu; Priprema dijagrame i pravi analize, analitičke osvrte po pitanju počinjenih ratnih zločina i krivičnih  djela kažnjivih po međunarodnom ratnom i humanitarnim pravom; Ističe glavna pitanja u vezi sa zločinima; Priprema zbirnu informaciju o situaciji u vezi sa ratnim zločinima i krivičnim djelima kažnjivim po medjunarodnom ratnom i humanitarnom pravu; Nadzire proces razvrstavanja podataka iz svih oblika dostupnih medija; Utvrđuje prioritetne dokumente koji su od ključne važnosti za ispunjavanje zadataka; Koordinira, usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima Odsjeka u ciljevima i pravcima djelovanja; određenih vrsta kriminaliteta za određeni period u cilju efikasnijeg rada inspektora; Služi kao veza i koordinira rad sa drugim službenicima i institucijama radi razmjene raspoloživih saznanja; Provodi analize društvenih odnosa, praveći veze između pojedinaca, organizacija i sl; U okviru radnih zadataka pruža stručnu pomoć Agencijama u sastavu Ministarstva, nadležnim za provedbu poslova iz predmetne oblasti, te u skladu sa potrebama i sa dobijenim nalogom vrši neposredan uvid u način izvršenja zadataka i provođenje zakona na terenu. Sačinjava izvještaje i predlaže preduzimanje odgovarajućih strateških mjera i radnji u cilju djelotvornijeg obavljanja poslova iz predmetne oblasti. Neposredno vodi projekte i inicijative iz oblasti preventivnog i represivnog suzbijanja pojava iz djelokruga rada, a koje su u nadležnosti Odsjeka, priprema analitičko-informativne i druge materijale iz djelokruga, neposredno radi na poslovima izrade izvještaja o aktivnostima, odnosno izradi planova rada u narednom periodu, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka. Prati međunarodnu regulative iz predmetne oblasti, daje ocjene o stepenu njihove implementacije i usklađenosti sa domaćom regulativom, te predlaže pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakonskih ili podzakonskih akata, te radi na poslovima međunarodne saradnje iz svog domena. Obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka.   

Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski fakultet; položen stručni upravni ispit; tri godine radnog iskustva u struci; znanje jednog svjetskog  jezika.

Status: državni službenik – stručni savjetnik 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.758,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

 

Napomene za kandidate:

-       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12, 12/20 i 69/22) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17, 28/21 i 38/23). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

-       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Dodatna napomena:

-        Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. 

-        U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

 

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje - tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

 

 

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

-       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika. 

 

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 03.10.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Ministarstvo sigurnosti BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH“ 

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.