Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Datum objave: 27.09.2022.
Krajnji rok za prijave:06.10.2022.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj
1/01 Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme, broj: 1-3-34-2-188-1/21, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS 

 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U DIREKCIJU ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I   PRIPRAVNIK

 

1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

 

1/01 Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoke stručne spreme (VII stepen), čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

 

 

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

 

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

 

II  UVJETI ZA PRIJEM 

 

1. Opšti uvjeti

 

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 

-       da ima navršenih 18 godina života;

 

-       da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

 

-       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

 

-       da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

 

-       da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

 

 

 

 

2. Posebni uvjeti

 

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

 

-       visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa najmanje 180 ETCS bodova;

 

-       da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

 

III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

 

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV POTREBNI DOKUMENTI

 

Kandidat je dužan uz prijavu sa kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisao, dostaviti ovjerene kopije slјedećih dokumenata:

 

Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 

Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);
 

Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa;
 

Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog opštinskog organa i ne starija od tri mjeseca).
 

 

 

 

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene, podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 7.10.2022. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

V kozarske brigade 18

78 000 Banja Luka

 

 

sa naznakom 

 

"Javni oglas za prijem pripravnika - diplomiranog pravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ" za poziciju 1/01 Pripravnik – diplomirani pravnik

ili

"Javni oglas za prijem pripravnika – diplomiranog ekonomiste visoke stručne spreme – NE OTVARAJ" za poziciju 1/02 Pripravnik – diplomirani ekonomista

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.