Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Datum objave: 01.07.2021.
Krajnji rok za prijave:21.07.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
1/02 Vaspitač
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit
2/03 Stručni saradnik za pravne poslove
3/01 Ljekar opće prakse
3/02 Sanitarni inžinjer
3/03 Stomatolog – stručni savjetnik
3/04 Radiolog – stručni savjetnik

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravde BiH - Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, raspisuje


JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

 

Komisija I
1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
1/02 Vaspitač
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit
2/03 Stručni saradnik za pravne poslove


Komisija II
3/01 Ljekar opće prakse
3/02 Sanitarni inžinjer
3/03 Stomatolog – stručni savjetnik
3/04 Radiolog – stručni savjetnik


SLUŽBA ODGOJA TRETMANA

1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava psihološke nalaze za osuđena lica u prijemnom odjeljenju; vrši primjenu baterija psiholoških mjernih instrumenata (testova i intervjua) radi dobijanja podataka neophodnih za dijagnostiku eksploraciju ličnosti osuđenih lica; vodi terapijske intervjue sa osuđenim licima (iz prevaspitnih grupa) koja imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji na uslove života u Zavodu i licima kojima je izrečena mjera usamljenja ili disciplinska sankcija samice; aktivno učestvuje u radu stručnog tima prilikom sačinjavanja prijedloga tretmana; učestvuje u radu tima za liječenje alkoholičara i narkomana; sarađuje sa vaspitačima i socijalnim radnikom radi dobijanja povratnih informacija i eventualne promjene tretmana; u stalnoj je pripravnosti za hitne intervencije van radnog vremena; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.
Posebni uslovi: Završen fakultet i stečena diploma - diplomirani psiholog - najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci u poslovima rada u struci; certifikat u osposobljenosti u radu sa HIV osobama; certifikat o osposobljenosti u radu na inkluziji; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


1/02 Vaspitač
Opis poslova i radnih zadataka: planira, programira i organizuje rad u svom vaspitnom kolektivu ili grupi uz obavljanje individualnog, grupnog i kolektivnog oblika rada; analizira, proučava i realizuje program tretmana i postupanja koje odredi stručni tim; vrši objektivizaciju ličnosti i vaspitnu kontrolu u vaspitnim kolektivima ili grupama lica lišenih slobode; unosi podatke u dosije; vrši pregled pošte; sarađuje i kontaktira sa porodicama; vrši prikupljanje podataka o licima lišenih slobode na radnom mjestu, na odjeljenju, kulturno-prosvjetnom radu i školi; daje prijedloge za pogodnosti; obavlja sve vrste intervjua sa osuđenim licima u svom kolektivu prema penološkoj praksi (prvi, korektivni, posebni i završni intervju); razmatra molbe za pomoć u odjeći, obući ili novcu; sarađuje sa socijalnim radnikom radi pružanja pomoći licima lišenim slobode u rješavanju njihovih socijalnih problema; priprema mišljenja u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, obrade za prijedloge za prekid kazne; daje mišljenja i prijedloge za postupke premještaja osuđenih lica u druge ustanove ili u odjeljenje sa posebnim režimom; organizuje i stara se o upoznavanju osuđenih lica sa ZIKS-om i drugim propisima iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija; u svojstvu instruktora prati rad i ponašanje zatvorenika u toku izdržavanja kazne zatvora, prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora, obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe. 
Posebni uslovi: Završen fakultet psihologije, sociologije smjer socijalni rad i socijalna politika ili pedagogije - završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 4 (četiri).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje strateške dokumente u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima (strateški i kadrovski plan institucije, strategiju upravljanja ljudskim potencijalima, plan integriteta i sl.) i daje stručna mišljenja u ovoj oblasti kroz rad kolegija rukovodilaca institucije; Definira smjernice za poboljšanje opisa radnih mjesta; Nadzire procedure ocjene rada, daje stručnu pomoć ocjenjivačima i predlaže unaprjeđenja procesa ocjenjivanja zaposlenih u instituciji; Izrađuje program stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih institucije, sprovodi evaluaciju efekata obuka kroz kontinuirano praćenje razvoja i napretka zaposlenih; Priprema program rada pripravnika, volontera i studentske prakse; Pruža stručne savjete rukovodstvu u rješavanju eventualnih konfliktnih situacija i nesporazuma sa zaposlenima; Vodi Knjigu evidencije zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih; Organizuje procedure ocjene rada, izrađuje izvještaj o provedenom ocjenjivanju; Predlaže i organizuje (decentralizovane) obuke i sprovodi evaluaciju provedenih obuka, pomaže u koordinaciji unutar institucije s ciljem osiguranja svih neophodnih elemenata za prijem delegacija (nabavka poklona, rezervacija restorana), kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.
Posebni uslovi: prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen stručne spreme društvenog smjera; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; posjedovanje znanja u upravljanju i vođenju poslovnih jedinica; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit
Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove u koordinaciji sa stručnim savjetnikom za blagajnu i depozit i postupa po njegovim savjetima, vodi dnevnu evidenciju i mjesečne izvještaje o zaduženju i razduženju, zadužuje i razdužuje pritvorenika sa propisanom opremom za smještaj, odjećom i obućom, sredstvima za održavanje higijene i drugo, vodi evidenciju o svim zaduženjima pritvorenika, vrši poslove  evidentiranja i izdavanja nabavljenog inventara i  materijala, svu robu izdaje na revers, vrši povrat paketa zatvorenika i pritvorenika u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, vrši kontrolu isporuke robe zatvorenicima i pritvorenicima po narudžbama iz kantine,  vrši i druge poslove po nalogu načelnika Službe.
Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet - najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 180 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na ekonomskim poslovima nakon sticanja stručne spreme; položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


2/03 Stručni saradnik za pravne poslove
Opis poslova i radnih zadataka: Sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju, Pod nadzorom izrađuje interne opće akte, Vodi skraćene upravne postupke, Izrađuje nacrte rješenja tipskog sadržaja (rješenje sa skraćenim obrazloženjem), Obavlja druge upravne radnje po nalogu pretpostavljenih, Izrađuje druge pojedinačne pravne akte tipskog sadržaja,  Sarađuje u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja, Redovno prati donošenje i promjene propisa relevantnih za instituciju kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Pomaže pri izradi odgovora na prigovore/žalbe ponuđača, za svoj rad odgovara načelniku Službe.
Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

3/01 Ljekar opće prakse
Opis poslova i radnih zadataka: Ljekar opće prakse pruža potrebnu primarnu zdravstvenu zaštitu zatvorenika i pritvorenika, koja se odnosi na vršenje ljekarskih pregleda, učestvovanje u radu stručnih timova, propisivanje terapije za liječenje, upućivanje na specijalističke preglede; vrši preglede i kontrolu hrane i uslova smještaja zatvorenika i pritvorenika; predlaže mjere resocijalizacije; odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.
Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine - završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 2 (dva).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


3/02 Sanitarni inžinjer
Opis poslova i radnih zadataka: sanitarni tehničari i inžinjeri rade na otkrivanju onečišćenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i provode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. gdje uzimaju uzorke vode, hrane, zraka i sl., koje nakon toga analiziraju. Procjena, zdravstvene ispravnosti vode te analize i testovi kojima se otkriva prisutnost mikroorganizama i teških metala. Prikuplja i obrađuje podatke o higijenskim prilikama i bolestima te učestvuju u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, zajedno sa laborantom – sanitarnim tehničarem provodi i mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provedbi posebne mjere zaštite na radu zaposlenih i ostalih lica koji su u toku rada ili pod drugim uslovima izloženi djelovanju ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja u skladu s propisima o zaštiti od ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja, osigurava nadzire sterilizaciju medicinskih alata i opreme, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.
Posebni uslovi: ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme i stečeno zvanje sanitarni inžinjer; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti struke; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


3/03 Stomatolog – stručni savjetnik
Opis poslova i radnih zadataka: Stomatolog vrši usluge dentalne medicine i liječenje osoba lišenih slobode s bolestima usne šupljine, te izrade raznih naprava i postavljanja umjetnih materijala kojima se nadoknađuju i/ili nadograđuju izgubljeni zubi i okolne strukture, odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.
Posebni uslovi: završen stomatološki fakultet, zvanje doktora stomatologije - završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima stomatologa; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.


3/04 Radiolog – stručni savjetnik
Opis poslova i radnih zadataka: vrši poslove rendgenske dijagnostike, vodi potrebne evidencije, vrši  i druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.
Posebni uslovi: Završen fakultet - najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen radiološkog smjera; najmanje 3 godine radnog iskustva; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:
- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.
- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se dvije (2) Komisije za izbor izbor i to:
     I Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/01, 1/02, 2/01, 2/02, 2/03.
     II Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 3/01, 3/02, 3/03, 3/04.
 
Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu oglasa. Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Dodatna napomena:
U skladu sa članom 30. stav (1) Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 54/05 i 12/09) kandidati sa rang liste uspješnih kandidata biće predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena povjerljivo, prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.
U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.
Za sva navedena radna mjesta su potrebne sigurnosne provjere stepena “POVJERLJIVO”.

Potrebni dokumenti: 
I Ovjerene kopije: 
- univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
- dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;  
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa); 
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana (za pozicije 1/01 i 1/02, ovo nije eliminatoran faktor, iz razloga što lica koja prođu konkursnu proceduru imaju rok u kojem su dužni da polože stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana);
- dokaza o položenom stručnom ispitu iz oblasti struke (samo za poziciju 3/02);
- certifikata o osposobljenosti u radu sa HIV osobama (samo za poziciju 1/01);
- certifikata o osposobljenosti u radu na inkluziji (samo za poziciju 1/01); 
- dokaza o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti (samo za pozicije 3/01 i 3/03);
- dokaza o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravstva (samo za poziciju 3/04);
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:
- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz: 
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.
- U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:
- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog  postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.
- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o  čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).


Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do  22.07.2021. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
«Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine»
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.