Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća za sve konkursne procedure započete nakon 01.10.2017. godine, u skladu sa članom 39. stav (5) Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16 i 21/17) – (u daljem tekstu: Pravilnik). Odredbe Pravilnika od čl. 28. do 38. definišu postupak intervjua primjenom Okvira kompetencija.

Naime, novokoncipirani intervju, shodno Pravilniku, sadrži utvrđivanje stepena znanja kandidata (član 31.), te provjeru i ocjenu kompetencija (član 32.).

Stepen znanja utvrđuje se postavljanjem pitanja iz opisa poslova i zadataka radnog mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave, državne službe i drugih oblasti znanja i vještina koje mogu biti od značaja za rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio (član 31. stav (1)). Ako je riječ o izboru kandidata na javni oglas na kojem je kandidat polagao pismeni dio stručnog ispita, pitanja će se po pravilu postavljati iz oblasti koje nisu testirane na pismenom dijelu (član 31. stav (2)). Takođe, pitanja mogu biti usmjerena i na razjašnjenje odgovora datih na pismenom dijelu stručnog ispita (član 28.).

Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način, kako je navedeno u članu 28. stav (3) Pravilnika. Takođe, može se reći da kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i iskustva, kao i da se kompetencije odnose na sve one karakteristike koje pokreću i oblikuju ponašanje koje je od presudnog značaja za uspješnost na poslu. Na ovoj stranici možete pogledati i Priručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi u Bosni i Hercegovini. Priručnik je vlasništvo EU HRM projekta i izrađen je u okviru projekta koji je finansirala EU.

Pitanja usmjerena na provjeru kompetencija postavljaju se tako da se odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se provjeravaju. Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat preduzeo i rezultat date aktivnosti.

Obavezna kompetencija koja se provjerava i ocjenjuje na intervjuu za sve pozicije državnih službenika je "komunikacija", dok su za rukovodeće državne službenike i šefove unutrašnje organizacione jedinice, pored komunikacije, obavezne i kompetencije: "liderske vještine", te "planiranje i organizovanje". Dalje, komisija za izbor je u obavezi da pored propisanih obaveznih kompetencija, identifikuje i izabere još jednu prioritetnu (dodatnu) kompetenciju, tj. kompetenciju koja je neophodna za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Pitanja za intervju komisija za izbor utvrđuje neposredno na sastanku pred intervju, kako je i definisano članom 30. Pravilnika.

Šire o kompetencijama, njihovom opisu, definicijama, primjerima pitanja za provjeru kompetencija i sl. možete pogledati u Pravilniku o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua.

Okvir kompetencija

Profesionalni razvoj i integritet
Kontinuirano sticanje i primjena potrebnih znanja, vještina i ponašanja kako bi se dosegao visok nivo radne uspješnosti, uključujući sposobnost prenošenja znanja i iskustva drugima.
Incijativa, promjene, rješavanje problema
Sposobnost proaktivnog djelovanja i pozitivnog, kreativnog i konstruktivnog reagiranja na promjene i nove zahtjeve.
Timski rad
Sposobnost rada u timovima i grupama, saradnja sa članovima tima i doprinos radu aktivnim učešćem u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva.
Komunikacija
Sposobnost djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i građanima, kao i jasnog, tačnog i pravovremenog prenošenja informacija relevantnim pojedincima i grupama.
Lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu
Dosljedno postizanje rezultata na visokom nivou. Postizanje rezultata i kontinuirano poboljšavanje kvaliteta usluga građanima, strankama i drugim organima uprave.
Liderske vještine
Motivira druge da postižu visoke rezultate u radu na ostvarivanju ciljeva tima i organizacije.
Planiranje i organizacija
Sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i praćenja aktivnosti i radnih zadataka, za sebe i članove tima.
Razvoj zaposlenih
Doprinosi razvoju zaposlenih kako bi poboljšali radne rezultate i dosegli svoj potencijal.
Strateško usmjeravanje
Određivanje strateškog pravca organizacije kao odgovor na potrebe vlade i građana te osiguravanje njegove primjene.